Mobila hydrauliska komprimatorer

Komprimator är ett samlingsnamn för maskiner som komprimerar avfall. Huvudsakligen finns det några olika typer men som regel har de en sammanpressande funktion men den utförs på olika sätt. Hydraulik är en vanlig form för att driva pressar som komprimerar avfall och i många fall är det mest praktiskt att använda mobila enheter på grund av att denna anläggning måste flyttas med jämna mellanrum. Det kan exempelvis vara byggentreprenörer som efter avslutat arbete sätter upp en mobil hydraulisk kompressor på nästa bygge.

hydraulisk komprimator

En annan fördel med mobila enheter är själva tömningen då stationära komprimatorer med ansluten container ofta får en del spill under tömningen, vilket naturligtvis medför extra arbete. När mobila enheter skall tömmas hämtas de av antingen en lastväxlare eller en liftdumper. Containrarna som är sammanbundna med komprimatorn ligger som regel på storlekar upp till 20 kubikmeter.

Många användningsområden för mobila hydrauliska kompressorer

hydraulisk komprimatorUtformningen av mobila komprimatorer är flexibel och vilken modell man använder beror på hur arbetsplatsen ser ut. Skillnaderna ligger i hur öppningen där restprodukterna skall matas in blir placerad. Det kan exempelvis röra sig om att produkterna skall in från marknivå, lastkaj eller från en fasad högre upp på fastigheten. Det senare används exempelvis om avfallet beräknas komma från våningar högre upp i aktuell byggnad.

Det som skall komprimeras är vanligen papp, plast och andra förpackningar som avlägsnats från byggnadsmaterial eller andra installationer. Liknande förekommer även i vissa industrier och om man väljer mobila eller stationära komprimatorer beror på läget. Speciellt mobila hydrauliska komprimatorer är mer flexibla och har därför ett stort och brett användningsområde.